របៀបចូលរួម ឬបង្កើតគណនី

អ្នកអាចបង្កើតគណនីបានលឿននិងឥតគិតថ្លៃ

របៀបដាក់ប្រាក់

អ្នកអាចជ្រើសយកពាក្យ ជម្រើសដាក់ប្រាក់ ដែលអ្នកចង់បាន

របៀបផ្ទេរ

អ្នកនឹងតម្រូវឲផ្ទេរប្រាក់ទៅក្នុងកាបូបហ្គេមរបស់អ្នកពីគណនី

របៀបដកប្រាក់

អ្នកអាចដកប្រាក់ឈ្នះ ហើយ ផ្ទេរវាទៅគណនីរបស់អ្នក